Myyntiehdot


§1 Soveltamisala
1.1 Näitä yleisiä kauppa- ja toimitusehtoja (jäljempänä ”toimitusehdot”) sovelletaan kaikkiin Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa, Islannissa tai Färsaarilla sijaitseville asiakkaille (jäljempänä ”ostaja”) toimitettaviin tuotteisiin (jäljempänä ”tuotteet”), joiden toimittaja on Q-railing Europe GmbH & Co. KG (jäljempänä ”Q-railing”), sen konserniyhtiö tai sen tytäryhtiö, mukaan lukien Q-railing Scandinavia, joka on Saksassa toimivan Q-railing Europe Holding GmbH:n tytäryhtiö. Toimitusehdot sitovat kumpaakin osapuolta, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu. Toimitusehdoista poikkeavat ostajan asettamat ehdot eivät sido Q-railingia, elleivät Q-railing ja ostaja ole niistä nimenomaisesti kirjallisesti sopineet. Ostajan katsotaan hyväksyvän nämä myynti- ja toimitusehdot tehdessään tilauksen.

§2 Sopimuksen synty
2.1 Q-railingin tarjoukset eivät ole sitovia, ja ne ovat voimassa kaksi kuukautta, minkä jälkeen ne raukeavat. Ostajan ostotarjous hyväksytään vasta sen jälkeen, kun ostaja on vastaanottanut Q-railingin kirjallisen tilausvahvistuksen. Toimitus tapahtuu ainoastaan Q-railingin kirjallisen tilausvahvistuksen mukaisesti.

§3 Hinnat
3.1 Tuotteille ilmoitetut hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, rahtikuluja ja/tai muita maksuja. Käytettävä valuutta ilmenee tarjouksesta, tilausvahvistuksesta tai laskusta. Q-railing pidättää oikeuden tarkistaa tilatuille mutta vielä toimittamatta olevien tuotteille sovittuja hintoja valuuttakurssien muutosten, alihankkijoiden hinnankorotusten, materiaalien hinnannousun, palkkojen muutosten, valtiovallan toimenpiteiden tai muiden vastaavien olosuhteiden vuoksi. Q-railing ilmoittaa ostajalle kyseisistä hinnanmuutoksista mahdollisimman pian. Ostajan on tällöin ilmoitettava Q-railingille viikon kuluessa, hyväksyykö hän hinnanmuutoksiin perustuvan tarjouksen.

§4 Maksu
4.1 Kaikki laskutetut summat erääntyvät maksettavaksi 30 päivän kuluttua laskun päiväyksestä, ellei toisin ole kulloinkin sovittu. Maksun viivästymisajan kullekin alkavalle kuukaudelle lasketaan 2 %:n korko. Ostaja ei ole oikeutettu esittämään Q-railingille vastavaatimusta, ellei vastavaatimus ole kiistaton tai perustu tuomioistuimen lainvoimaiseen päätökseen.

§5 Pakkaus
5.1 Sovittuihin hintoihin sisältyy kertakäyttöpakkaus.

§6 Toimitus, toimitusaika ja ylivoimainen este
6.1 Q-railing pyrkii suorittamaan toimituksen 8 päivän kuluessa tilausvahvistuksesta. Q-railingilla on oikeus suorittaa toimitus osatoimituksina. Q-railingilla on oikeus peruuttaa tilaus tai lykätä tavaroiden sovittua toimitusta, jos viivästys tai osa siitä johtuu kapinasta, mellakasta, sodasta, terrorismista, tulipalosta, viranomaismäärä- yksistä, lakosta, työsulusta tai muusta vastaavasta esteestä, johon Q-railingin ei voida kohtuudella katsoa voivan vaikuttaa.

§7 Vaaranvastuun siirtyminen
7.1 Tanskasta toimitettavien tuotteiden toimitusehtona on noudettuna lähettäjältä (Ex Works) Glostrupin tehtaalta. Saksasta toimitettavien tuotteiden toimitusehtona on noudettuna lähettäjältä Emmerich am Rheinin tehtaalta. Ellei ostaja ole maininnut kuljetustapaa, tuotteet voidaan lähettää ostajalle Q-railingin valitsemalla tavalla. Tällöin kaikki Q-railingille aiheutuvat kulut maksaa ostaja, ja kuljetus tapahtuu ostajan riskillä.

§8 Omistusoikeuden siirtyminen
8.1 Q-railing pidättää tuotteen omistusoikeuden itsellään, kunnes ostaja on maksanut koko kauppasumman sekä tuotteen toimituksesta, lähettämisestä ja vakuutuksesta aiheutuvat kulut.

§9 Reklamaatiot
9.1 Ostajalla on tuotteissa ilmenevien virheiden osalta 2 vuoden reklamaatio-oikeus. Tuotetta koskeva reklamaatio on tehtävä Q-railingille mahdollisimman pian tuotteiden vastaanottamisen jälkeen tai kohtuullisen ajan kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin ostaja on havainnut virheen tai jolloin ostajan olisi pitänyt havaita virhe. Q-railingille lähetettäviin virheitä koskeviin vaatimuksiin on liitettävä virheisiin liittyvää kuva-aineistoa. Ostajan on Q-railingin nimenomaisesta vaatimuksesta lähetettävä tuote Q-railing Scandinavialle ja liitettävä mukaan rahtikirja, joka sisältää tiedot väitetystä virheestä. Ostaja maksaa rahti- ja vakuutuskulut. Jos Q-railingin selvityksissä ilmenee, ettei tuotteessa ole virhettä, WWW.Q-RAILING.COM 05-2017 tuote palautetaan ostajalle ostajan laskuun. Jos Q-railing toteaa tuotteessa olevan virheen, Q-railing lähettää ostajalle korjatun tai korvaavan tuotteen ja maksaa rahti- ja vakuutuskulut. Ostaja ei voi edellä mainitun lisäksi esittää virheellisistä tuotteista aiheutuvia vaatimuksia. Toimitettujen tuotteiden määrässä tai pakkauksessa ilmenevästä virheestä on reklamoitava Q-railingille kirjallisesti heti tuotteiden vastaanottamisen jälkeen.

§10 Vastuunrajoitus
10.1 Q-railing ei vastaa minkäänlaisesta välillisestä vahingosta. Q-railingin korvausvelvollisuus rajoittuu oikeusperustasta riippumatta laskun arvoon.

§11 Immateriaalioikeudet
11.1 Jos Q-railingin tuotteen valmistus perustuu ostajan rakennussuunnitelmaan, piirustukseen, malliin tai muuhun toivomukseen, ostaja vastaa mahdollisten immateriaalioikeuksien kunnioittamisesta. Ostaja vapauttaa Q-railingin kolmannen osapuolen mahdollisesti esittämistä vaatimuksista.

§12 Vaillinaiset ehdot
12.1 Jos jokin näiden toimitusehtojen määräyksistä todetaan pätemättömäksi, laittomaksi tai mahdottomaksi toteuttaa, se ei mitätöi toimitusehtojen muita määräyksiä eikä heikennä niiden voimassaoloa, laillisuutta tai toteuttamiskelpoisuutta.

§13 Lainvalinta ja erimielisyyksien ratkaiseminen
Kaikki osapuolten väliset erimielisyydet ratkaistaan Tanskan lain mukaisesti Glostrupin tuomioistuimessa

Voimassa 4. joulukuuta 2014 lähtien

Q-railing Scandinavia - Fil. AF Q-railing Europe Holding GmbH, GER
Smedeland 26 A
2600 Glostrup
Danmark


Lataa
Lataa