Almindelige salgs- og leverings- betingelser


§1 Anvendelsesområde
1.1 Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Le-veringsbetingelser”) gælder for alle leverancer af produk-ter (”Produkter”) fra Q-railing Europe GmbH & Co. KG (”Q-railing”), dettes koncernselskaber eller filialer, herun-der Q-railing Scandinavia, filial af Q-railing Europe Hol-ding GmbH, Tyskland til enhver kunde (”Køber”) i Danmark, Sverige, Finland, Island og Færøerne. Leveringsbetingelserne er gensidigt bindende, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Q-railing er ikke bundet af vilkår fremsat af køber, som afviger fra leveringsbetingel-serne, medmindre sådanne vilkår er udtrykkeligt skriftligt aftalt mellem Q-railing og køber. Disse salgs- og leveringsbetingelser anses som accepteret ved købers fremsættelse af tilbud.

§2 Aftaleindgåelse
2.1 Q-railings tilbud er uforpligtende og gælder i to måneder, hvorefter de bortfalder. Købstilbud afgivet af køber er først accepteret, når køber har modtaget Q-railings skriftlige ordrebekræftelse. Levering sker udelukkende i henhold til Q-railings skriftli-ge ordrebekræftelse.

§3 Priser
3.1 Priser for produkter er angivet eksklusive moms, fragt og/eller andre afgifter. Valutaen fremgår af tilbud, ord-rebekræftelse eller faktura. Q-railing forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for bestilte men endnu ikke leverede produkter i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra under-leverandører, materialeprisstigninger, ændringer i arbejds-lønninger, statsindgreb eller lignende forhold. Hvis sådanne prisændringer indtræffer skal Q-railing uden ugrundet ophold oplyse køber herom. Køber har herefter 1 uge til at meddele Q-railing, om han ønsker at acceptere tilbuddet med de ændrede priser.

§4 Betaling
4.1 Alle fakturerede beløb forfalder til betaling 30 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt individuelt. Fra forfaldstid påløber rente med 2% pr. påbegyndt måned. Køber er ikke berettiget til at modregne i eventuelle krav mod Q-railing, medmindre modkravet er ubestridt eller retskraftigt fastslået ved dom.

§5 Emballage
5.1 Engangsemballage er inkluderet i aftalte priser.

§6 Levering, leveringstid og force majeure
6.1 Q-railing bestræber sig på at foretage levering inden for 8 dage fra ordrebekræftelse. Q-railing er berettiget til at foretage delleveringer. Q-railing er berettiget til at annul-lere ordrer eller udskyde aftalt levering af produkter, hvis forsinkelser helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Q-railings rimelige kontrolmulighe-der, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout og lignende.

§7 Risikoovergang ved forsendelse
7.1 Levering fra Danmark sker ex works Glostrup. Levering fra Tyskland sker ex works Emmerich am Rhein. Ved manglende oplysning fra køber om transportform kan Q-railing afsende Produkterne til Køber med en af Q-railing valgt transportform. Alle Q-railings omkostninger som følge heraf betales af Køber og transporten sker på Købers risiko.

§8 Ejendomsforbehold
8.1 Q-railing forbeholder sig ejendomsretten til Produktet, indtil hele købesummen og de med Produktets levering, forsendelse og forsikring påløbne omkostninger er betalt af Køber.

§9 Reklamationer
9.1 Køber har 2 års reklamationsret ved mangler ved Pro-dukterne. Køber skal reklamere over for Q-railing snarest muligt efter modtagelse af Produkterne eller inden rimelig tid efter det tidspunkt, hvor køber har eller bude have opdaget manglen. Ved mangelsindsigelser sender Køber billeddokumentation af den påståede mangel til Q-railing. Såfremt Q-railing udtrykkeligt opfordrer Køber hertil, sendes Produktet til Q-railing Scandinavia vedlagt en følgeseddel med angivelse af den påståede mangel. Fragt og forsikring betales af Køber. Viser Q-railings undersøgelse, at Produktet ikke er mangelfuldt, returneres det til Køber for Købers regning. Såfremt Q-railing konstaterer mangler, sender Q-railing det reparerede Produkt eller et erstatningsprodukt til Køber og betaler fragt og forsikring. Herudover kan Køber ikke rejse krav for mangelfulde produkter. Fejl ved den leverede mængde af Produkter eller fejl ved pakning skal reklameres skriftligt til Q-railing straks efter modtagelse.

§10 Ansvarsbegrænsning
10.1 Q-railing er ikke ansvarlig for indirekte skader og tab af nogen art. Q-railings erstatningsansvar uanset retsgrundlag er be-grænset til fakturaens værdi.

§11 Immaterielle rettigheder
11.1 Fremstiller Q-railing et produkt på grundlag af Købers konstruktionsplaner, tegninger, modeller eller andre øns-ker fra Køber, er Køber ansvarlig for at overholde eventuel-le immaterielle rettigheder. Køber friholder Q-railing for eventuelle krav fra tredjemand.

§12 Delvis ugyldighed
12.1 Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse Le-veringsbetingelser kendes ugyldige, ulovlige eller ugen-nemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldig-hed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forrin-ges deraf.

§13 Lovvalg og tvister
13.1 Enhver tvist mellem parterne afgøres efter dansk ret ved retten i Glostrup. Gyldig fra 4. Dezember 2014 Q-railing Scandinavia - Fil. AF Q-railing Europe Holding GmbH, GER Smedeland 26 A 2600 Glostrup Danmark

Indlæser
Indlæser